జీవితం

సూర్యోదయం.
తండ్రి పసివాడిని ఎత్తుకుని నడవసాగాడు.


మధ్యాహ్నం
ఆ యువకుడు, అతను భుజాలమీద చేతులేసుకుని వెడుతున్నారు.


సాయంత్రం.
అతను, ఆ ముదుసలిని గమ్యం వైపు తీసుకెడుతున్నాడు.


When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years. Mark Twain

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment