స్ట్రాబెర్రిస్ అండి! స్ట్రాబెర్రిస్! భలే చౌక బేరమండి!

మన తెలుగు "టెలిబిజన్" అని మనం అనుకోవడమే తప్పితే వారి site లో అసలు తెలుగు పదమే కనపడలేదండి!!!

తమని గురించి ఏం చెప్పుకుంటుంన్నారో ఇక్కడ చూడండి.
" Being committed to its cause - for a better society, TV9 has been effectively running campaigns on many issues that concern the common man."

One of their campaigns is
perhaps they are educating the whole family in one shot - why address each individually about the bedroom affairs.

Why let them sleep 'alone' in the bedroom.

Bring them out in the open into the hall.


Let the daughter ask the father what this strawberry is all about.
Let the son ask his mother what is that
strawberry .
Let the the old man rejuvenate himself with this
strawberry .
Let the old woman stuff her life with
strawberry .


Let there be sex education all around.
That way we can keep 'aids' far away and
strawberry s all around.
We can make more
strawberry s.

There fore there are going to be many more eye balls to catch.
Which means more 'juicy' scenes to watch.
That much more to 'XXXclusive' stuff to telecast.
Our ratings would sore high!
Our audience would be healthy.

ఇదిగోండి వారి ప్రొగ్రాం పేజ్!
ఇది వారి "

06:00 AM
Morning News
06:30 AM
Fast Forward
06:50 AM News Paper Reading, Fit & Healthy, Weather
07:00 AM
Morning Show
07:30 AM
Sports News
08:00 AM Regional News
08:30 AM Open Forum
08:45 AM World News
09:00 AM Morning News
09:30 AM 9 sports (R)
10:00 AM News @ 10am
10:30 AM Crime Watch (R)
11:00 AM Tv9 News
11:45 AM WWW Shop
12:00 PM Mid Day News
12:30 PM World This Week (R)
01:00 PM Tv9 News
01:30 PM Naveena
02:00 PM Tv9 News
02:30 PM World News
02:45 PM Meet Your Docter
03:00 PM Tv9 News
04:00 PM Tv9 News
04:45 PM WWW Shop
05:00 PM Tv9 News
06:00 PM Evening News
06:30 PM Sport News
07:00 PM News Tonight
07:30 PM Prajapaksham (R)
08:00 PM Regional News
08:30 PM News Express, Business Watch, Finger Prints
09:00 PM 9pm with Ravi Prakash
09:30 PM 30 Minutes
10:00 PM News @10pm
10:30 PM Entertainment Tonight
11:00 AM Crime Watch
11:30 AM Tv9 News
12:00 AM Kesayog Advt
12:30 AM 9pm with Ravi Prakash (R)
01:00 AM Tv9 News @11.30pm
01:30 AM Crime Watch (R)
02:00 AM Sports News (R)
02:30 AM Tv9 News @11.30pm
03:00 AM Crime Watch
03:30 AM TV9 News
04:00 AM 9pm With Ravi Prakash (R)
04:30 AM 30 Minutes (R)
05:00 AM Entertainment Tonight (R)
05:30 AM Naveena (R)

ఎన్ని తెలుగు పదాలున్నవో చూడండి.

ఇది వారి ""
అందుకనే" డాటెడ్ స్ట్రాబెర్రిస్ " అమ్ముతున్నా రు కాబోలు.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment