శునకములు - శబ్ద కాలుష్యము

Posted by netizen నెటిజన్ on Thursday, October 11, 2007


భారతదేశమున ప్రస్తుతము ఆంధ్రప్రదేశమని బిలువబడుచున్న ఒకానొక దక్షిణాది రాష్త్ర రాజధాని ఐన భాగ్యనగరమందు, శునకములు శబ్ద కాలుష్యమునకు కూడా కారణభూతులగుచున్నవని ప్రసార మాధ్యములు దెలుపుచున్నవి.

ఆసక్తిగల పాఠకులు, ఆ విధంబెట్టినదని ఇచ్చట జదివి తెలియగలరు.

"ఇంటిలోని బెండ్లికి, ఊరిలోని కుక్కల హడావుడి" యని ఒక సామెత ప్రసిద్ధిచెందియున్నది.

పఠితులెవరైనను సందర్భోచిత వాఖ్యను అందిచిన ప్రచురించబడును.తెలుగు భాషాభిమానులైన బ్లాగరులు విశేషముగా పాల్గొని, తమ తమ శక్తి మేరకు తెలుగు సామెతలను, నానుడిలను, తద్వరా తెలుగు భాషను పరిపుష్టిజేయగలరు.

మీకిదే ఆహ్వానము.
గంగా భవానిమేరి రవీంద్రనాధ్

రేణుకా రెడ్డి గారి చాయాచిత్రము దొరక లేదు.

1 వ్యాఖ్య:

Budaraju Aswin on October 11, 2007 at 4:11 AM   said...

శునక రాజు కు
జై జై లు

హ హ హా

Post a Comment