బ్రాట్ డెడ్

Posted by netizen నెటిజన్ on Tuesday, December 4, 2007
నిలోఫర్ హాస్పిటల్, హైదరాబాదు"ఓహ్, దె వర్ బ్రాట్ డెడ్, యు సీ."

" హె, మాన్, దట్ ఈజ్ దెయిర్ ప్రాబ్లం."

"హూ ఈజ్ టు లుక్ ఎట్ అవర్ ప్రాబ్లంస్, హహ్, హహ్?"

అఫ్సల్ ఖాన్, ఎం. ఎల్ ఏ. (ఎం.ఐ.ఎం) హైదరబాదు
తస్లీమాని చంపేస్తానని బెదిరించిది ఈయనే.


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment