కాటన్ దొర జయంతి నేడే


సాక్షి కి కృతజ్ఞతలతో

1 వ్యాఖ్య:

Chaks on May 15, 2008 at 6:25 AM   said...

పరాయి దేశస్థుడైనా తెలుగువారికి ముఖ్యంగా ఉభయగోదావరిజిల్లాలకు సేవచేసిన కాటన్ ని గుర్తుచేసుకోవడం మనధర్మం.

Post a Comment