ఇంకేమి దొరక పుచ్చు కోలేకపొయ్యావా?

తెలుగు విస్వ విధ్యాలయానికి నేర్పేధానికి ఇంకేమి లేవా?
శుంతి సతఖం, వెహ్మన సథఖం, క్రిష్న సతకం వగైరాలు లేవా?
మన TVలో యాక్ కరింగ్ చెసేసే వాల్లకి తెల్ఘు నెర్పించవచ్చు కొజ్జా?

చౌడప్ప గురించి వాడి సృంగారసతకం గురించి నేతి తెల్గు పిల్లల్కు నెర్పించవచ్చు కదా?
ముక్కుం క్రింద పెదవిపైన ఉన్న సరీరం పేరు చెప్పవచ్చు కదా?
పొత్తి స్రీరములు విస్వవిద్యలాయాన్లో తెలుగు వాడు- తెలంఘానా వాదు - క్షురకర్మ ఒక పరిసీలన మీద సిద్ధాంట గ్రంధం ఎలా చేసుకుని దుడ్డు సంపాదించాలఓ చెప్పుకోవచ్చు కదా?

బొచ్చు పీకుత కి పదహారు పధల్తులు - తద్వార గుప్త రోగ నివారణ అనే విషయం మీద ఒక ఇంటర్కొర్సు నిర్వహించి వరుమానం పెంచుకోవచ్చు క్దా?

ఆ ఏబికే ప్రసాదుకి అన్వసరపు ఆయాసాన్ని తగీంచవచ్చు కదా?


6 వ్యాఖ్యలు:

kasyap on May 16, 2008 at 11:00 PM   said...

మంచి విషయం చెప్పారు వీరి సైటుని http://teluguuniversity.ac.in/ తెలుగులో యూనీకోడీక రిస్తానని మోన్న అక్కడికి వెళితే వాళ్ళు కూడా తెలుగు తాంత్రిక ప్రధాన్యాన్ని గుర్తించామని యూనీకోడి ని కూడా వ్యాప్తిచేస్తామని చెప్పారు , భహుశా ఈకోర్సుకి మన e-తెలుగు నుండి పాఠ్యాంశాలు అందచేయగలమేమో చూడాలి .

netizen నెటిజన్ on May 17, 2008 at 4:56 AM   said...

రాజేంద్రకుమార్ దేవరపల్లి: మీ ప్రశ్నకు జవాబు ముందు, "పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం" స్థాపించడానికి మీకు తెలిసిన కారణాలు, దాని ఉద్దేశాలేమిటి అన్నవి మీకు తెలిసుంటే ఆ వివరాలను పంచుకోగలరు.

netizen నెటిజన్ on May 17, 2008 at 4:58 AM   said...

@ నాంచారయ్య: మీ వాఖ్య అర్ధం కాలేదు. అందుకని ప్రచురించలేదు.

రాజేంద్ర కుమార్ దేవరపల్లి on May 17, 2008 at 8:31 AM   said...

నాకు ఇక్కడ మీరు రాసిన భాష అర్ధం కాలేదు అందుకు తెలుగుకావాలన్నాను

netizen నెటిజన్ on May 17, 2008 at 7:24 PM   said...

మళ్ళీల;నెటిజన్ said...

రాజేంద్రకుమార్ దేవరపల్లి: మీ ప్రశ్నకు జవాబు ముందు, "పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం" స్థాపించడానికి మీకు తెలిసిన కారణాలు, దాని ఉద్దేశాలేమిటి అన్నవి మీకు తెలిసుంటే ఆ వివరాలను పంచుకోగలరు.

Post a Comment