పాత్రికేయులు - బాధ్యతలు

నేటి " ది హిందు " దిన పత్రికలో - పాత్రికేయులు స్వయం నియంత్రణ మీద లిండ్సే రాస్, Executive Director, Commonwealth Press Union ఇచ్చిన ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యుని ప్రచురించింది.

ఈ మధ్య ఈ బ్లాగ్ లోకం లో ప్రసారమాధ్యామాల మీద కాస్త చర్చలు పెరిగిన నేపధ్యం లో శ్రీమతి. రాస్ అభిప్రాయాలు తెలుపుదాని ఈ ప్రయత్నం!

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment