మంచి అభ్యర్ధిని ఎన్నిక చేసుకోవడం ఎలా?


మంచి అభ్యర్ధిని ఎన్నికచేసుకోవడం ఎలా? అంటూ "ఈనాడు" ఒక పత్రాన్ని వెలువరించింది.
దాని ప్రతిని క్రింద చూడండి.
దీనిని ఇంకా మెరుగు పరిచే అవకాశం ఉందా?
మీ అభిప్రాయలని తెలియజేయండి.
మెరుగు పరచిన ప్రతిని మీ సూచనలతో, అవకాశాన్ని బట్టి పదిమందిలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నిద్దాం.
0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment