సామ్ మనెక్‌ షా కి నివాళి

మీరు ఒక్ఖసారి, ఈయనని తలుచుకోండీ!

Sam Hormusji Framji "Sam Bahadur" Jamshedji Manekshaw MC

Labels:

1 వ్యాఖ్య:

త్రివిక్రమ్ Trivikram on June 27, 2008 at 1:50 AM   said...

అయ్యో! మానెక్ షా చనిపోయారా? ఆయన అసలైన నేషనల్ హీరో.

Post a Comment