ఒక మంచి వెధవ చాలంట!

ఎడ్మండ్ బర్క్ అనే పెద్ద మనిషి ౧౮వ శతాబ్దానికి చెందిన ఆంగ్లేయుడు.
"All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing," అని అన్నాడంటారు. 
"ఒక దుర్మార్గం  గెలుపుకి, అది తెలిసి ఏమి చెయ్యని ఒక మంచి వాడు చాలు." ఇప్పుడు ఆ ప్రసక్తి ఎందుకంటారా?
చెబుతా.  త్వరలోనే చెబుతా!

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment