సామాన్యులు శర్మగారు, వారి దండకం

ఈ పండగ నాడు శర్మ గారి సామాన్యుడి దండకం న్ని చదివి తరించండి!
 అదేదో సినిమాలో నూతన్ ప్రసాద్ డవిలాగు గుర్తొస్తోంది, "ఈ దేశం చాల క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది".  నవ్వుకునే వాళ్ళందరూ! కాని ఈ రోజున తెలుగువాడు ఈ దేశాన్ని చూసి బాధపడుతు ఏడవాల్సిన "సందర్భం". శ్రీ శ్రీ అన్నటు,  తెలుగు వాడు "ఎటూ చూసిన దగా" కి గురవుతున్నాడు.
ఏమిటీ ఖర్మ మనకి!
ఎక్కడుంది లోపం! 
ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎవరు సుఖంగా ఉన్నారు? 
తెలంగాణా లో తెలుగు వాడా, తెలంగాణేతర తెలుగువాడా? 
ధనికుడా, మధ్యతరగతి వాడా?
స్త్రీలా, పురుషులా?
యువత? పిల్లలా?
ఉద్యోగస్తులా, వ్యాపారస్తులా?
ప్రవాసాంధ్రులా?
ఏ తెలుగు వాడు సుఖంగా ఉన్నాడు?

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment