ఎడ్లు నదిని దాటేందుకు వీలైన్ చోటు

Posted by netizen నెటిజన్ on Friday, February 28, 2014
రోజు సాక్షి లో వెలుడిథ..కధనాలు - అనువాదాల మీద.
http://epaper.sakshi.com/apnews/Hyderabad-Main_Edition/01032014/Details.aspx?id=2192069&boxid=25603204

పూర్తిగా చదవండి ...