అతన్ని చంపేయొద్దు. బ్రతకనివ్వండి, ప్లీజ్!
ఈ "అన్నపూర్ణ" లొ అన్నదాత కళ్ళనుండి కారుతున్న ఆ కన్నిరుని  చూస్తే ఈ పాలకులని, వారి తొత్తులైన అధికారులని కాల్చి పారెయ్యాలని పించడం లేదు?
దుర్మార్గులు.
కడుపుకి అన్నం తింటున్నారా ఇంకేమన్నా తింటున్నారా?
ఈ రైతన్నకి సంఘీభావం తెలుపుతూ కనీసం ఒక పూట ఐనా అన్నం తినడం మానెయ్యాలి. నావంతుగా నేను ఆ పని చేస్తున్నాను.

పూర్తిగా చదవండి ...