అంధేరా సోదరులారా ! ఏకం కండీ!

ఎదో వెతుకుతూ వుంటే నా జీమైల్ మాళిగలొ కనపడింది !
ఒక వ్యాసకర్తకి రాసిన ఉత్తరం.అక్షరం మార్చలేదు.
పంపినవారి పేరు..అందుకున్న వారి పేరు లాటి కొన్ని వ్యక్తిగత వివరాలూ మాత్రమే ఏడిట్ చేయడమైనది.
+++
date Jan 5, 2007 8:59 AM
subject ANDHERA BROTHERS unite!
mailed-by gmail.com

* * *


All these politicos say what people 'want'.
Chukka Ramaiah wants IIT at Basara or where ever and this guy from
Delhi says it doesn't really matter as long as it is in Medak - AP.
TDP did not field it's candidate when late PV went on to become the
PM of India.


Coastal Andhra, Rayalaseema, Telangana and what not.


We all live in a house. You have a room for yourself. You have room for your children. You also accommodate your parents if they happen to be still around. And then you have guest accommodations and then you do have your servant quarters. You of course lived and grew up with your brothers and sisters, and there are instances some of us did live with our uncles and aunts and shared good times, badtimes, happy times and shared sorrows. But remember we all lived in a house.


But today the girl says, 'this is my money. That I earned. So why can't I spulrge it on me, myself.

My question is why not look at both of your incomes as "YOUR" money.
"No", she is very emphatic. " I bought him, you see".


Some of them believe that people belonging to the forward castes in the coastal areas are imposing their TELUGU on the rest of the TELGU's.


Kukatpally is only a a part of the bigger 'palli' where the humans ALSO live. You should look at those banners they host for the vanamahotsavams. Kaapu sodarulu, kamma sodarulu, reddy sodarulu...UCHITHA VANABHOJANAAANIKI IDE MAA AHVAANAM!
(ఉచిత వన భొజనానికి ఇదే మా ఆహ్వానం!)

They forget we are human beings and need to live together.


And then we have a Ravi here with this signature
'Saare Jahan Se Acha Hindusthan Hamara'!


Mera Bharat Mahaan, Bhayya and it is shining..


Sorry, did I spoil what you began to do..


And you know something..some of them have the audacity to claim that the telugu they speak is not their's and they denounce their own mother..


Enough is enough..sorry again, Ravi, you touched a raw nerve there with your 'bit' this morning..you left me in a foul mood.

n

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment