కాంచనని తగలబెట్టడానికి ప్రయత్నించారుట !

ఈ బొమ్మని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే కాంచన కనపడుతుంది.

క్రింద చిత్రాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి కాంచన కనబడుతుంది.
ఆమె మీద పెట్రోలు జల్లారు!బడుగు వర్గాల బాడుగ నేత ల్లారా, ఇది కూడా సమర్ధనీయమేనా?

ఆంధ్రజ్యోతిలో నిన్న ప్రచురితమైన "బాడుగ నేతలు" ఇక్కడ చదవొచ్చు.


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment